فرشید صفری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری آباده

فوق لیسانس علوم سیاسی
سوابق:مشاور و رییس دفتر معاون سیاسی استانداری فارس،مدیر کل روابط عمومی استانداری فارس
تاریخ انتصاب : 1397/08/15

44342066(071)-44342067(071)-09125150592


حجت علی سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
فوق لیسانس روانشناسی صنعتی وسازمانی
سوابق: بخشدار سرچهان،بخشدار مشهد مرغاب
تاریخ انتصاب : 1397/05/11

44342066(071)-44342067(071)-09177189448


اسکندر معصومی معاون  فرمانداری ارسنجان
لیسانس شیمی
سوابق : بخشدار چنارشاهیجان ،کارشناس دفتراقتصادی استانداری فارس
تاریخ انتصاب : 1399/03/25

(071)-(071)-091


 رضا میرزاده معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی  فرمانداری استهبان
فوق لیسانس  آموزش و بهسازی منابع انسانی
سوابق : سرپرست فرمانداری سروستان،بخشدار مرکزی سروستان،فرهنگی
تاریخ انتصاب : 1398/07/23

(071)-(071)-0917


 معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری استهبان
 لیسانس 
سوابق :
تاریخ انتصاب :

(071)-(071)-0917


اسماعیل میرزایی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری اقلید
فوق لیسانس حقوق
سوابق : بخشدار حسن آباد
تاریخ انتصاب : 1399/03/10

(071)-(071)-0917


اعظم اسلمی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری اقلید
فوق لیسانس مدیریت دولتی
سوابق :
تاریخ انتصاب : 1398/01/29

(071)-(071)-0917


 محمد رضا مسعودی معاون هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری اقلید
لیسانس عمران 
سوابق :
تاریخ انتصاب : 1398/09/04

(071)-(071)-0917


صفدر منشی معاون فرمانداری اوز
لیسانس تاریخ
سوابق : بخشدار اشکنان ، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری فسا 
تاریخ انتصاب : 1398/11/12

(071)-(071)-0917


معاون فرمانداری بختگان
لیسانس
سوابق 
تاریخ انتصاب : 

(071)-(071)-0917


نگهدار هاشمی معاون  سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری بوانات
فوق لیسانس روانشناسی صنعتی
سوابق : رییس شورای اسلامی شهر کره ای،رییس شورای اسلامی شهرستان بوانات،فرهنگی
تاریخ انتصاب :1395/12/17

(071)-(071)-09177169502


مجید جمالی طلب معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری بوانات
فوق لیسانس  عمران
سوابق : بخشدار مشهد مرغاب ، رییس گروه برنامه ریزی فرمانداری آباده 
تاریخ انتصاب : 1397/06/07

(071)-(071)-09173010754


شاهرخ رستمی معاون فرمانداری بیضاء
فوق لیسانس روابط بین الملل
سوابق : بخشدار خشت ، بخشدار کامفیروز شمالی
تاریخ انتصاب : 1398/09/07
(071)-(071)-0917


ایوب غفاری مزیدی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی  فرمانداری پاسارگاد
فوق لیسانس 
سوابق : بخشدار کردیان ، بخشدار سیمکان ، بخشدار علامرودشت
تاریخ انتصاب : 1398/09/07

(071)-(071)-0917


اسماعیل بهروزمعاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری پاسارگاد
فوق لیسانس حقوق
سوابق : کارشناس برنامه ریزی استانداری فارس ، بخشدار بنارویه
تاریخ انتصاب : 1398/12/08

(071)-(071)-0917


ایرج قناعتیان جهرمی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری جهرم
فوق لیسانس  جامعه شناسی
سوابق : بخشدار سیمکان ، بخشدار کردیان ، بخشدار خفر ، بخشدار مرکزی جهرم

(071)-(071)-0917


 معاون هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری جهرم
لیسانس 
سوابق :
تاریخ انتصاب :

(071)-(071)-0917


نسرین زارعی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری جهرم
 فوق لیسانس جامعه شناسی
سوابق : بخشدار مرکزی جهرم ، کارشناس مسئول سیاسی فرمانداری جهرم 
تاریخ انتصاب :1397/10/20

(071)-(071)-0917


عبداله تقی زاده معاون فرمانداری خرامه
فوق لیسانس 
سوابق : بخشدار مرکزی خرامه ،کارشناس فرمانداری خرامه
تاریخ انتصاب : 1398/04/30

(071)-(071)-09173014516


 سید مهدی حسینی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری خرم بید
فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر
سوابق : بخشدار مرکزی بوانات ، شورای اسلامی شهر و شهرستان بوانات ،شورای اسلامی استان 
تاریخ انتصاب : 1398/11/01

(071)-(071)-0917


محمد کامران معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری خرم بید
فوق لیسانس  شهرسازی
سوابق : کارشناس فرمانداری خرم بید ، دبیر تعزیرات و آرد ونان شهرستان خرم بید
تاریخ انتصاب : 1398/06/02

(071)-(071)-09177520250


معاون فرمانداری خفر
لیسانس
سوابق :
تاریخ انتصاب :
(071)-(071)-0917


حبیب اله شاحسنی معاون فرمانداری خنج 
لیسانس  ادبیات
سوابق :
تاریخ انتصاب :1393/04/30

(071)-(071)-09177812250


محمد هادی صیادی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری داراب 
لیسانس عمران
سوابق : معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری داراب ،
تاریخ انتصاب : 1399/02/20

(071)-(071)-09171346026


علی اکبر عارف دارابی معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری داراب
فوق لیسانس حسابداری
سوابق : معاون برنامه ریزی وتوسعه
تاریخ انتصاب : 1398/09/16

(071)-(071)-09177312301


 معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری داراب 
لیسانس 
سوابق :
تاریخ انتصاب :

(071)-(071)-0917


امراله باقری معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری رستم
فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوابق : شهردار مصیری ، بخشدار
تاریخ انتصاب :1395/10/19

(071)-(071)-09171259434


حامد رستمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری رستم
فوق لیسانس توسعه روستایی
سوابق : آموزش وپرورش ،
تاریخ انتصاب : 1398/02/22 
(071)-(071)-0917


معاون فرمانداری زرقان
لیسانس
سوابق :
تاریخ انتصاب :
(071)-(071)-0917


عبدالنبی بریزی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی زرین دشت 
لیسانس 
سوابق : بخشدار مرکزی زرین دشت ،
تاریخ انتصاب : 1397/01/23

(071)-(071)-09173320654


مجتبی محمودی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری زرین دشت
لیسانس 
سوابق : کارشناس مسئول دفتر فنی فرمانداری زرین دشت ،
تاریخ انتصاب : 1397/07/22

(071)-(071)-09179328601


حسن همتی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری سپیدان
فوق لیسانس حقوق عمومی
سوابق :مدیر گردشگری استانداری فارس ، معاون سیاسی فرمانداری شیراز،
تاریخ انتصاب : 1399/03/31

(071)-(071)-0917718944


نادر ضیایی  معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری سپیدان
فوق لیسانس جامعه شناسی
سوابق : بخشدار رونیز
تاریخ انتصاب : 1397/07/21

(071)-(071)-0917718944


محسن میرزا زاده  معاون  فرمانداری سرچهان
فوق لیسانس علوم سیاسی
سوابق : کارشناس فرمانداری خرم بید ،بخشدار سرچهان
تاریخ انتصاب : 1398/11/12

(071)-(071)-0917


روح اله مزارعی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری سروستان
فوق لیسانس مدیریت
سوابق : رییس اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی فراشبند،معاون فرمانداری فراشبند،سرپرست فرمانداری فراشبند
تاریخ انتصاب : 1398/07/08

(071)-(071)-0917


آیت اله جمالی تزنگی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری سروستان
فوقلیسانس علوم سیاسی
سوابق : بخشدار مرکزی سروستان ، معاون فرماندار سروستان 
تاریخ انتصاب : 1398/08/22

(071)-(071)-0917


علی عسکر جمشیدی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری شیراز
فوق لیسانس حقوق
سوابق: معاون اداره کل آموزش و پرورش فارس 
تاریخ انتصاب : 1398/11/13

(071)-(071)-0917


عبدالرسول حقیقی گردکانه  معاون هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری شیراز
فوق لیسانس محیط زیست (آب و فاضلاب) 
سوابق : شهردار لپویی، شهردار فسا
تاریخ انتصاب : 1399/01/20

(071)-(071)-0917


عبدالرسول حقیقی گردکانه معاون برنامه ریزی و توسعه  فرمانداری شیراز
فوق لیسانس محیط زیست (آب و فاضلاب)
سوابق : شهردار لپویی ، شهردار فسا
تاریخ انتصاب : 1398/03/28

(071)-(071)-0917


حمد اله عربلو معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی فرمانداری فراشبند
فوق لیسانس مطالعات منطقه ای ( روابط بین الملل )
سوابق : کارناس سیاسی فرمانداری و بخشداری،بخشدار جره و بالاده
تاریخ انتصاب : 1398/11/10

(071)-(071)-0917


علی مردانلو معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری فراشبند
فوق لیسانس علوم سیاسی
سوابق : کارشناس استانداری بوشهر ، بخشدار آبخش دشتستان
تاریخ انتصاب : 1397/07/25

(071)-(071)-0917


علیرضا قائدی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری فسا
فوق لیسانس علوم سیاسی
سوابق : بخشدار مرکزی خرامه،معاون فرمانداری خرامه,سرپرست فرمانداری خرامه
تاریخ انتصاب : 1398/09/16

(071)-(071)-0917


روح اله مرادی معاون هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری فسا
فوق لیسانس کشاورزی
سوابق : کارشناس منابع طبیعی ، بخشدار نوبندگان  ، بخشدار مرکزی
تاریخ انتصاب : 1395/10/15

(071)-(071)-0917


سیده راضیه فنایی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری فسا
فوق لیسانس فلسفه و کلام اسلامی
سوابق : مشاور بانوان فرمانداری،معاون برنامه ریزی وامور عمرانی
تاریخ انتصاب : 1395/11/03

(071)-(071)-0917


شهرام رشیدی معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی  فرمانداری فیروزآباد
فوق لیسانس جامعه شناسی
سوابق : بخشدار
تاریخ انتصاب : 1397/05/11

(071)-(071)-0917


امیر حمزه احمدی صبا معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری فیروزآباد
لیسانس عمران 
سوابق : 
تاریخ انتصاب : 1397/12/22

(071)-(071)-0917


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


حجت اله سلیمی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری آباده
لیسانس 
cv:

(071)-(071)-0917718944


  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است