عبداله شفیعی مهـری بخشدار مرکزی آباده
فوق لیسانس روابط بین الملل
سوابق:بخشدار مرکزی خنج،
تاریخ انتصاب:1398/09/09

44342064(071)-44342064(071)-09173832835


صادق ایزدی بخشدار بهمن وصغاد (آباده)
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :
تاریخ انتصاب : 

44342064(071)-44342064(071)-09173522771


یاسر زارعی بخشدار مرکزی ارسنجان
لیسانس ادبیات زبان فارسی
سوابق:مسئول حراست بیمارستان های ارسنجان،پاسارگاد وخرامه
تاریخ انتصاب:1398/06/03

43522588(071)-43522587(071)-09171260467


 اصغر شاهسوندی الاصل بخشدار مرکزی استهبان
فوق لیسانس جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
سوابق:کارشناس فرمانداری استهبان
تاریخ انتصاب:1395/09/28

53240432(071)-53240432(071)-09124544570


 کاوه بهلولی قشقایی بخشدار رونیز (استهبان)
فوق لیسانس علوم سیاسی(دانشجودکتری جامعه شناسی سیاسی)
سوابق:کارشناس سیاسی فرمانداری،دهدار
تاریخ انتصاب:1397/12/26

53282007(071)-53281718(071)-09171323150


یوسف علی کریمی  بخشدار مرکزی اقلید
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :
تاریخ انتصاب :

44524000(071)-44526001(071)-09177515019


ابراهیم محمدی بخشدار سده (اقلید)
لیسانس معارف اسلامی
سوابق:بخشدار مرکزی اقلید،
تاریخ انتصاب:1397/08/27

44593241(071)-44592214(071)-09164533203


اسماعیل میرزایی بخشدار حسن آباد (اقلید)
لیسانس علوم سیاسی
سوابق:

44583455(071)-44580254(071)-09177120952


بخشدار مرکزی اوز
لیسانس علوم سیاسی 
سوابق:
تاریخ انتصاب:

44593241(071)-44592214(071)-09164533203

 


محمد شاحسنی بخشدار بید شهر (اوز)
لیسانس علوم سیاسی
سوابق:
تاریخ انتصاب:

44593241(071)-44592214(071)-09171804467


یاشار پولادیان بخشدار مرکزی بختگان
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :
تاریخ انتصاب : 

44593241(071)-44592214(071)-09179174295

 

غلامرضا آریان دوست بخشدار حنا (بختگان)
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :
تاریخ انتصاب : 
44593241(071)-44592214(071)-09171804467علی ایزدی بخشدار مرکزی بوانات
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :

44403224(071)-44403214(071)-09177515620


محسن میرزازاده بخشدار سرچهان (بوانات)
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :

44423414(071)-44423435(071)-09173529099


سید محمد حسن موسوی بخشدار مزایجان (بوانات)
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :

44413995(071)-44413095(071)-09191255257


بخشدار مرکزی بیضاء


بخشدار بانش (بیضاء)سید محمد حسامی بخشدار مرکزی پاسارگاد
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :

43566969(071)-43566969(071)-09177530148


سجاد عزیزی بخشدار پاسارگاد (پاسارگاد)
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :

43582799(071)-43582727(071)-09173183142


 بخشدار مرکزی جهرم
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :

54220007(071)-54228408(071)-0917


عبدالرضا عبدالهی بخشدار سیمکان (جهرم)
لیسانس علوم سیاسی
سوابق :

54460200(071)-54460343(071)-09174911746


معصوم نیای فرد بخشدار کردیان (جهرم)
لیسانس علوم سیاسی
cv:

54482621(071)-54482724(071)-09177314608


 بخشدار مرکزی خفر
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار راهگان (خفر)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی خنج
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار محمله (خنج)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی داراب
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار فسارود (داراب)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس 

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار رستاق (داراب)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس 

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار فورگ (داراب)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار جنت (داراب)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی رستم
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار سورنا (رستم)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی زرقان
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار رحمت آباد (زرقان)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی زرین دشت
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار ایزدخواست (زرین دشت)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی سپیدان
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار همایجان (سپیدان)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی سرچهان
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


اکبر خسروانی فرد بخشدار باغصفا (سرچهان)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس مسئول سیاسی فرمانداری خرم بید،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی سروستان
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار کوهنجان (سروستان)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 حسن راستی بخشدار مرکزی شیراز
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار ارژن (شیراز)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی فراشبند
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار دهرم (فراشبند)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی  فسا
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار ششده (فسا) 
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار شیبکوه (فسا)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار نوبندگان (فسا)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


لشکر محمدی بخشدار مرکزی فیروزآباد
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار میمند (فیروزآباد)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی قیروکارزین
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار افزر (قیروکارزین)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی کازرون
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار جره وبالاده  (کازرون)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار کنار تخته وکمارج (کازرون)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار خشت (کازرون)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی کوار
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار طسوج (کوار)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی کوه چنار
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار کوهمره (کوه چنار)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی گراش
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار ارد (گراش)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی لارستان
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار بنارویه (لارستان)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


بخشدار بیرم (لارستان)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار جویم  (لارستان)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار صحرای باغ (لارستان)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی لامرد
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


بخشدار اشکنان (لامرد)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


بخشدار چاهورز (لامرد)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


بخشدار علامرودشت (لامرد)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


بخشدار مرکزی مرودشت
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار درودزن (مرودشت)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار کـر (مرودشت)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار سیدان (مرودشت)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار کامفیروز (مرودشت)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


بخشدار مرکزی ممسنی
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار دشمن زیاری (ممسنی)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار جوزار (ممسنی)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار ماهور میلاتی (ممسنی)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


 بخشدار مرکزی مهـر 
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

44342064(071)-44342064(071)-09179683698


بخشدار اسیـر (مهـر)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

52872337(071)-52872337(071)-09179683698


 بخشدار گله دار (مهـر)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

52852193(071)-52852292(071)-09179683698


 بخشدار  وراوی (مهـر)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

52842691(071)-52842692(071)-09179683698


رقیه هاشم نیا  بخشدار مرکزی نـی ریـز
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

53830318(071)-53830318(071)-09173003033


  محسن طبری بخشدار پشتکـوه (نـی ریـز)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

53863320(071)-53863320(071)-09171322357


عیسی برومند بخشدار قطرویـه (نـی ریـز)
لیسانس علوم سیاسی
cv:کارشناس اداری استانداری فارس،بخشدارمرکزی لامرد،

53853433(071)-53853433(071)-09177321657

  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است